סל קניות
X

סל הקניות שלך ריק

Blankkini swimwear – בלנקיני בגד ים
A
A
A
A
תקנון האתר

תקנון האתר

כללי

אתר האינטרנט שבכתובתwww.blankkini.com  (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת בגדי ים וחוף על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת בלנקקיני בע"מ, ח.פ 51-5373539, אשר משרדה הרשום הינו ברחוב אבא קובנר 4 בתל אביב (להלן: "בלנקיני").

פעולה באתר מוגדרת ככל פעולה אשר מבוצעת באתר, לרבות גלישה ורכישת בגדי ים וחוף המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

משתמש מוגדר ככל אדם ו/או חברה המבצע פעולה באתר (להלן: "המשתמש").

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי המשתמש באתר.

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין בלנקיני, לכל דבר ועניין. מובהר כי ביצוע פעולה באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הינו מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל משתמש מצהיר כי הוא מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בלנקיני ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בלנקיני ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. המשתמש רשאי לבצע פעולות באתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים בתקנון זה להלן:

תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת על ידי בלנקיני ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

כותרות הפרקים בתקנון זה, כפי שיופיעו להלן, מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

המשתמש

המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הוא נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, באתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לבצע פעולות באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין באתר, על מנת שהלה יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטין באתר מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

פעילות האתר

מובהר כי בלנקיני רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

בלנקיני שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או את האפשרות לבצע פעולות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה בהתאם להוראות תקנון זה, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

השירותים המוצעים באתר

האתר מציע מגוון פעולות ושירותים, לרבות אלו אשר יפורטו להלן:

גלישה ועיון בתכנים השונים, רכישת בגדי ים וחוף, יצירת "רשימת מועדפים" – רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש, שיתוף ושליחת פריטים מן האתר אל חבריו ומכריו של המשתמש באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות, מתן משוב ו/או תגובות לבגדי ים וחוף ו/או לתכנים אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או עמוד האינסטגרם של בלנקיני, הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

מובהר כי בלנקיני אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ובלנקיני תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי בלנקיני רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף בלנקיני בפייסבוק ו/או באינסטגרם כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מכל טעם שהוא.

כל משתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לבלנקיני את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי בלנקיני תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או האינסטגרם וללא תשלום כלשהו. זכות זו של בלנקיני תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק ו/או האינסטגרם, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש באתר.

המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך שלבלנקיני מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של בלנקיני ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של בלנקיני בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של בלנקיני כאמור.

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת בגדי ים וחוף המופיעים באתר, באופן קל, נוח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט המוצע באתר יוצגו פרטיו המלאים, לרבות מידותיו ומחירו. בלנקיני רשאית לעדכן את פרטי הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אלו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל בלנקיני להבטיח את ביצוע ההזמנה. יודגש, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבלנקיני עקב שיבוש הפעילות באתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע הזמנה באתר תבצע בלנקיני בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שבלנקיני תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין בלנקיני. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי – יקבל המשתמש הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה בלנקיני רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת בלנקיני. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד בלנקיני ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. בלנקיני שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

ההזמנה תרשם במחשבי בלנקיני וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר שלביה בקישור מיועד באתר. כמו כן יישלח אישור באמצעות דואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של בלנקיני אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדואר האלקטרוני כדי לחייב את בלנקיני. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של בלנקיני הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו ו/או באיסוף עצמי ממשרדי בלנקיני.

אספקה לבית המשתמש

בלנקיני תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 14 ימי עסקים). בלנקיני איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי / שבת / ערבי חג וחג. בלנקיני אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת הפריטים תשלח בדואר רשום או כל שירות אחר של חברת השילוח על פי שיקול דעתה הבלעדי ועל חשבון בלנקיני, אספקת פריטים אל בית המשתמש במשלוח אקספרס כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

החלפת פריט תבוצע בתוך 5 ימי עסקים מיום קבלת המוצר ובתנאי ומדבקות ההיגיינה ו/או תוויות המוצר לא הוסרו ולא נעשה בו כל שימוש, באמצעות שליח (בעלות של 50 שקלים) או בדרך של השבת הפריט לחנות הדגל של בלנקיני שברחוב אבא קובנר 4 תל אביב ללא עלות. יובהר, כי  במידה והפריט המוחזר לא יהא בידי המשתמש בעת הגעת השליח, המשתמש לא יוכל לבצע את ההחלפה לעולם אך יחויב בעלות השליח. במידה והפריט יוחזר במצב אשר אינו מאפשר את מכירתו החוזרת, יחויב המשתמש בגין קניית בגד ים נוסף.

מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה ורק במקרה בו הפריט עדיין לא נאסף על ידי חברת השליחויות.

יודגש, כי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") אינו חל על בגדי ים.

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכיוצ"ב יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של בלנקיני בדוא"ל: support@blankkini.com או בטלפון 03-6391613 .

אחריות, אבטחה ופרטיות

בלנקיני ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של בלנקיני. אתר בלנקיני הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי המשתמש בעת ביצוע פעולה כלשהי באתר יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת בלנקיני באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer)  המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר בלנקיני. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמש המבצע פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות בלנקיני מאחר ובלנקיני נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של בלנקיני להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי בלנקיני ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בלנקיני. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, בלנקיני לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש. בלנקיני מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. חרף האמור לעיל, בלנקיני תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבלנקיני ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי בלנקיני לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי בלנקיני צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, בלנקיני תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ביטול עסקת הרכישה על ידי בלנקיני

בלנקיני שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי, אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש, בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין, המשתמש מסר בעת ביצוע הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים, המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבלנקיני ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו, אם לפי דעת בלנקיני, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג' (בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו), בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות בלנקיני לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית בלנקיני לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור, בלנקיני לא תהא אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של בלנקיני באמצעות דואר אלקטרוני: support@blankkini.com,  או בטלפון: 03-6391613.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר בלנקיני, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של בלנקיני בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר בלנקיני, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר בלנקיני, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם בלנקיני בלא קבלת הסכמת בלנקיני מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר בלנקיני לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בלא לקבל את הסכמת בלנקיני מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד - מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של בלנקיני מראש ובכתב. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו בלנקיני, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם בלנקיני בע"מ, שם המותג (blankkini) סימני המסחר של בלנקיני (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוצ"ב – הם כולם רכושה של בלנקיני בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (LOGO) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של בלנקיני ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם בלנקיני נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי, לפי העניין) השוכנים בתל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.